Poistenie stornovacích poplatkov pre všetky osoby zadarmo!

Darček od nás v hodnote 25 EUR

Ako náš klient môžete spať bez obáv! Pokiaľ si u nás zakúpite zájazd a nemôžete z vážnych dôvodov na dovolenku nastúpiť, o svoje peniaze neprídete. Zabezpečili sme pre vás darček v hodnote 25 EUR - poistenie stornovacích poplatkov pre všetky osoby u spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. celkom zadarmo. Darček poskytujeme k väčšine objednaných zájazdov.

Koľko tým ušetrím?

Za poistenie stornovacích poplatkov sa platí poistné vo výške 2 % z ceny zájazdu. U priemerne drahého zájazdu pre 2-3 osoby za 1 250 EUR tak ako náš klient získate zadarmo poistenie stornovacích poplatkov v hodnote 25 EUR!

Čo vlastne v praxi toto poistenie stornovacích poplatkov znamená?

Pokiaľ nemôžete nastúpiť na dovolenku z vážneho dôvodu, tak Vám poisťovňa vyplatí náhradu prostriedkov, ktoré ste museli uhradiť v súvislosti s odrieknutím zájazdu. Jednoducho povedané je za vážny dôvod považované vážne akútne ochorenie alebo úmrtie poisteného, osoby jemu blízkej alebo spolucestujúceho. Podrobne je všetko opísané v časti VI Poistenie stornovacích poplatkov, čl. 2 a 3, vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP-CP).

Koľko mi poisťovňa zaplatí?

Dostanete zaplatené finanční náklady, ktoré ste museli zaplatiť cestovnej kancelárii za odrieknutie zájazdu, znížené o spoluúčasť. Podľa dôvodu odrieknutia zájazdu výška spoluúčasti je od 0 % do 20 %. Poistený klient sa podieľa na náhrade škody z každej poistnej udalosti spoluúčasťou: a) vo výške 0 % zo storno poplatkov v prípade zrušenia cesty z dôvodu úmrtia poisteného, blízkej osoby alebo spolucestujúceho, b) vo výške 10 % zo storno poplatkov v prípade zrušenia cesty z dôvodu vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu poisteného, blízkej osoby alebo spolucestujúceho, c) vo výške 20 % zo storno poplatkov v prípade zrušenia cesty z ostatných dôvodov, iných než uvedených pod bodmi a) a b) tohto odseku, v súlade s príslušnými ustanoveniami VPP-CP Poistenie sa vzťahuje na platby za vopred objednané služby (doprava, ubytovanie, strava a iné služby v rámci zájazdu) spojené so zrušením zakúpeného zájazdu. Výška poistného plnenia z jednej poistnej udalosti je max. 5 000 EUR (za podmienok uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach).

Výluky z poistenia

Výluky z poistenia sú vymenované v čl. 4 v časti VI Poistenie storno poplatkov Všeobecných poistných podmienkach (str. 9). Ďalej upozorňujeme na čl. 3 v časti VI týchto podmienok, podľa ktorého vám poisťovňa poistné plnenie vyplatí v prípade, že poistná udalosť postihla Vášho spolucestujúceho, ktorý nie je pre vás osobou blízkou, len v prípade, že by ste na zájazd musel(a) ísť celkom bez akýchkoľvek spolucestujúcich.

Kedy poistenie začína a končí?

Poistenie začína okamihom splnenia týchto dvoch podmienok:

  • Zájazdy.sk, spol. s r.o. obdržala klientom podpísanú cestovnú zmluvu 
  • klient zaplatil cenu zájazdu alebo prvú časť zálohy 

Poistenie končí okamihom nástupu na zájazd alebo v prípade poistnej udalosti vyplatením poistného plnenia. Pokiaľ dôjde k zmene dátumu odjazdu/nástupu na zájazd, bude platiť dátum odjazdu/nástupu stanovený v poslednej zmene.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Najdôležitejšie je cestu zrušiť u poriadajúcej cestovnej kancelárie ešte pred jej plánovaným začiatkom - stačí aj len minútu pred začiatkom. Zrušenie musí byť urobené tak, aby sa dalo doložiť. Najlepší spôsob je zrušenie písomne doručiť cestovnej kancelárii, stačí i zaslanie faxu alebo aspoň e-mailu (i mimo pracovnú dobu CK). Zrušiť cestu vopred je nutné, i keď cesta začína mimo pracovný deň. Je to preto, že poistenie končí plánovaným časom odjazdu. Pri vzniku poistnej udalosti ste, ako poistený, povinný oznámiť cestovnej kancelárii zrušenie účasti na zájazde najneskôr do dvoch pracovných dní po vzniku skutočnosti, ktorá Vám zabránila zúčastniť sa na zájazde tak, aby to nemalo za následok zvýšenie storno poplatku. Celý postup je opísaný v dokumente Ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Dokumenty na stiahnutie