Obchodné podmienky

Platné od 25. 5. 2018

I. Úvod

Cestovná agentúra Zájazdy.sk, spol. s r.o., Senec (ďalej len CA) sprostredkováva v súlade so zákonom 281/2001 Z. z. predaj zájazdov cestovných kancelárii (ďalej len CK) a iných služieb cestovného ruchu (ďalej len zájazdy). Aj napriek veľmi častej aktualizácii voľných miest, CA v momente objednania zájazdu zákazníkom nevie naisto, či je daný zájazd voľný alebo nie, pretože mohol byť v tom istom čase vypredaný. CA si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri prepise zájazdu do databázy servera. CA si vyhradzuje právo po objednávke na zmenu ceny, pokiaľ medzičasom dôjde k zmene ceny na strane CK.

II. Objednávky

Každý zákazník CA si môže nezáväzne objednať ľubovoľný z ponúkaných zájazdov, prípadne aj viac zájazdov pre možnosť náhrady za prvý požadovaný zájazd alebo len urobiť nezáväznú požiadavku nevzťahujúcu sa k žiadnemu konkrétnemu zájazdu. Pokiaľ nedôjde k inej dohode alebo zákazník napr. v poznámke objednávky sám neurčí prioritu po sebe idúcich objednávok, tak CA rezervuje zájazdy podľa poradia v akom prišli objednávky a pri prvej úspešnej rezervácii činnosť skončí. CA má právo odmietnuť objednávky alebo požiadavky, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo, sú rozporuplné, prípadne neúplné, i bez odpovede zákazníkovi. Učinením objednávky alebo požiadavky zákazník súhlasí so zaradením do zákazníckeho systému CA (viď čl. X) a ďalšími ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

III. Rezervácia

CA i bez overenia zákazníka, pokiaľ má objednávka všetky náležitosti, urobí rezerváciu objednaného zájazdu. Pre jedného zákazníka má CA možnosť urobiť iba jednu rezerváciu v jednej CK. Maximálne má CA možnosť urobiť tri rezervácie na jedného zákazníka. V prípade, že je rezervácia neúspešná, CA zákazníka informuje o neúspešnej rezervácii (telefonicky, e-mailom, SMS). V prípade, že je rezervácia úspešná, je zákazník informovaný spravidla telefonicky na číslo uvedené v objednávke, prípadne elektronicky (e-mail, SMS), ak ho nie je možné na telefónnom čísle zastihnúť. Ďalej zákazníka CA informuje, dokedy je nutné zariadiť všetko potrebné na zakúpenie zájazdu.

IV. Zmluva o obstaraní zájazdu

Návrh zmluvy o obstaraní zájazdu CA vypĺňa a zasiela zákazníkovi po potvrdení rezervácie. Návrh zmluvy o obstaraní zájazdu je zasielaný e-mailom. S návrhom zmluvy CA posiela pokyny pre vyplnenie zmluvy o obstaraní zájazdu a pokyny na zaplatenie zálohy a doplatku, prípadne iba doplatku. Neoddeliteľnou súčasťou každého návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu sú i Všeobecné zmluvné podmienky príslušnej cestovnej kancelárie. Po obdržaní návrhu zmluvy zákazník skontroluje údaje v ňom uvedené a do doby platnosti rezervácie podpísaný návrh zmluvy zašle naspäť CA. Termíny pre platbu zálohy a doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby. V prípade, že zákazník nedodrží dátum a hodinu zaslania zmluvy alebo splatnosti zálohy, či doplatku, môže dôjsť zo strany CA/CK ku stornovaniu rezervácie alebo zájazdu. CK môže vo výnimočných prípadoch uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu odmietnuť. V takom prípade CA bezodkladne informuje zákazníka. Návrh zmluvy o obstaraní zájazdu sa tým ruší a zákazníkovi sa vrátia všetky uhradené finančné prostriedky, pokiaľ nepríde k výberu náhradného zájazdu.

V. Platba

Zakúpenie zájazdu, ktorého začiatok je za viac ako 30 dní pred nástupom, prebieha spravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a jeden mesiac pred odjazdom zaplatí doplatok do plnej ceny. V niektorých prípadoch CK požaduje splatnosť doplatku už 65 dní pred odjazdom, preto je potrebné dodržať splatnosti uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach danej CK a na zmluve o obstaraní zájazdu. V prípade zájazdu Last Minute a zájazdov kupovaných menej ako jeden mesiac pred nástupom zákazník platí vždy plnú cenu zájazdu. Platenie zálohy i doplatku prebieha vždy na účet CA, buď prevodom z účtu zákazníka, alebo vložením na účet CA v pobočke príslušnej banky. Platba sa považuje za uhradenú v okamihu jej pripísania na účet CA. CA nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Zákazník si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou. V prípade, že zákazník zaplatí na účet príslušnej CK, CA nezodpovedá za stornovanie zájazdu zo strany CK v dôsledku nenájdenia platby k príslušnému zájazdu (variabilný symbol pre platbu je v CK odlišný od variabilného symbolu v CA). Len v prípade, kedy môže hroziť oneskorenie s platbou, je CA oprávnená požiadať zákazníka, aby uskutočnil platbu priamo na účet príslušnej CK.

VI. Doklady k ceste

Zákazník je na pasové, vízové, zdravotné a iné podmienky potrebné k vycestovaniu do zvolenej destinácie upozornený vždy pred objednaním zájazdu odkazom na webové stránky Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. CA nenesie žiadnu zodpovednosť za neudelenie víz zákazníkovi alebo za nesplnenie iných podmienok pre vstup zákazníka do krajiny, ktorú má navštíviť. Potrebné doklady – pokyny, vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Dátum dodania týchto dokladov závisí od termínu a od krajiny, ktorú chce zákazník navštíviť. Potrebné doklady CK zasielajú cca týždeň pred odjazdom. CA nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie pokynov na cestu zákazníkovi zo strany CK, je mu však vždy nápomocná pri ich získaní.

VII. Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najprv u prevádzkovateľa ubytovacej kapacity alebo iného zmluvného partnera CK. V takom prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až v 100% výške ceny zájazdu ešte pred jeho rezerváciou. Pri úspešnej rezervácii sa stáva hneď záväznou a vzťahujú sa na ňu storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa zákazníkovi záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si však nevyberie iný zájazd.

VIII. Storno podmienky

Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, v ktorej bol zájazd rezervovaný a ktorá ho organizuje. CA sama žiadne storno poplatky neúčtuje s výnimkou prípadu, kedy k realizácii zájazdu nedôjde z dôvodu, že zákazník nezaplatí zájazd v súlade s uzatvorenou zmluvou o obstaraní zájazdu alebo objednaný zájazd uhradí, ale nezašle CA príslušnú zmluvu o obstaraní zájazdu. V týchto prípadoch hradí zákazník CA storno poplatok vo výške 100% ceny zájazdu.

IX. Vrátenie preplatku

Pokiaľ dôjde k zmene zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. ceny služieb pre zákazníka alebo dôjde k nesprávnemu zaslaniu platby od zákazníka, potom CA postupuje nasledovne: - do čiastky 3,30 € vracia preplatok iba na vyžiadanie zákazníka, - nad čiastku 3,30 € je preplatok automaticky zasielaný zákazníkovi bankovým prevodom prípadne iným spôsobom po dohovore so zákazníkom. Objednávateľ zájazdu zašle číslo účtu, na ktoré sa finančná čiastka bude vracať, písomnou formou – e-mailom. CA má právo preplatok vrátiť na účet, z ktorého prišla platba a pri platbe platobnou kartou ho vrátiť prostredníctvom rovnakej platobnej karty.

X. Zákaznícky systém

Súčasťou služieb CA je i bezplatné zasielanie špeciálnych ponúk a ponúk Last Minute pre zákazníkov registrovaných do zákazníckeho systému. CA si ďalej vyhradzuje právo nepravidelného zasielania nevyžiadaných správ všetkým zákazníkom zaradeným do zákazníckeho systému CA. Počet týchto správ nie je vyšší ako jedna za týždeň a jedná sa najmä o novinky na serveri alebo v CA. Zákazník má možnosť kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v zákazníckom systéme.

XI. Reklamácie

Reklamácie zájazdov od zákazníkov zasiela CA na vybavenie usporiadajúcej CK. CA nie je oprávnená riešiť reklamácie vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu, iba zodpovedá za ich odovzdanie príslušnej CK. CA rieši reklamácie len v prípadoch, keď nedošlo medzi zákazníkom a CK k uzavretiu zmluvy o obstaraní zájazdu a nejedná sa ani o iný prípad, na ktorý sa vzťahujú obchodné podmienky CK ako u zájazdov na vyžiadanie podľa čl. VII. Zákazník môže podať Slovenskej obchodnej inšpekcii návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Kontaktné údaje: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: adr@soi.sk, web: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

XII. Spracovanie a ochrana osobných údajov

CA, ako správca osobných údajov prehlasuje, že chráni osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou získa, a zaručuje ich plnú ochranu v rámci týchto obchodných podmienok a platných právnych predpisov. CA upozorňuje zákazníkov, že z dôvodu zvyšovania kvality svojich služieb, sú telefónne hovory nahrávané.

Zákazník berie na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má právo najmä:

  • požadovať od CA informáciu, aké jeho osobné údaje spracúva,
  • vyžiadať si u CA prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od CA vymazanie týchto osobných údajov - tento výmaz bude vykonaný, pokiaľ nebude v rozpore s oprávnenými záujmami CA,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na CA alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podrobné informácie nájdete na stránke Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov.

Obchodné podmienky platné do 24. 5. 2018