Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Zájazdy.sk, spol. s r.o., so sídlom Šafárikova 202/85, 903 01 Senec, IČ 35934450, zapísaná v obchodnom registri vedenom u OS Trnava, číslo zápisu Sro 17401/T je správcom vašich osobných údajov, čo znamená, že vykonáva spracovanie vašich osobných údajov a zodpovedá za nich.

Zásady spracovania osobných údajov

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. Osobné údaje zákazníkov spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú uchovávané. Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Aké údaje spracovávame?

Pre účely, ktoré sú ďalej popísané, spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje, najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo a platnosť cestovných dokladov, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, doručovacia, alebo iná kontaktná adresa, prístupové údaje pre personalizovaný prístup do zákazníckeho systému, 
 • kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, fax, e-mailová adresa, 
 • ďalšie osobné údaje potrebné pre plnenie zmluvy: číslo bankového účtu, údaje o objednaných službách, údaje o zdravotnom stave (napr. alergie, zdravotný hendikep či tehotenstvo), údaje o reklamáciách, spolucestujúcich, 
 • údaje o vašom správaní na našich weboch a pri čítaní správ, ktoré vám posielame: IP adresa, typ a verzia zariadenia, operačný systém, technické parametre zariadenia, stránka, z ktorej ste na náš web prišli, čas a doba návštevy, zobrazované stránky, informácie zo súborov cookie a z nich odvodené údaje, napr. vaše záujmy, nákupné správanie, vek, či finančná situácia,
 • údaje z vášho nastavenia v zákazníckom systéme: najmä ide o e-mailovú adresu, nastavenie newsletterov alebo parametre zájazdov, o ktoré máte záujem,
 • údaje z vašej komunikácie s nami: správy, ktoré nám posielate, záznamy telefonických hovorov, poprípade kamerové záznamy z našich pobočiek.

Pre aké účely spracovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame buďto na základe vášho súhlasu, alebo bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, z dôvodu, že nám to ukladá zákon, alebo z nášho oprávneného záujmu.

Ide o spracovanie osobných údajov:

 1. pre účely plnenia zmluvného vzťahu a pri vybavovaní vašich reklamácií,
 2. pre účely priameho marketingu,
 3. pre účely plnenia našich zákonných povinností,
 4. pre účely našich oprávnených záujmov, najmä z dôvodu zaistenia bezpečnosti našich služieb a ich skvalitňovania a prispôsobenia zákazníkom na mieru.

Využívanie súborov cookies

Na našich weboch využívame súbory cookie a to najmä na zaistenie funkčnosti webu, meranie a analýzu návštevnosti a prispôsobovanie webu zákazníkom. Podrobné informácie o využívaní súborov cookie nájdete tu.

Ako sú vaše osobné údaje spracovávané a komu ich dávame?

Osobné údaje popísané v tomto dokumente spracovávame my ako správca osobných údajov. Vždy tak konáme s ohľadom na ich maximálne zabezpečenie a spracovanie v súlade s platnými právnymi predpismi. Údaje z objednávok a dopytov uchovávame po dobu 5 rokov od termínu objednaného zájazdu. Údaje o vašej registrácii u nás uchovávame aj dlhšie, ale iba v prípade, že ste svoju registráciu nezrušili a ste aktívnymi odberateľmi našich newsletterov. Údaje o vašom chovaní na našich weboch a pri čítaní newsletterov spracovávame.

Vaše údaje môžeme dávať ďalším subjektom, ktoré sú taktiež v úlohe správcov osobných údajov. Jedná sa o:

 • cestovné kancelárie organizujúce zájazdy a ďalšie subjekty zaisťujúce služby k vášmu zájazdu, ako sú napr. letecké spoločnosti či hotely a v tomto prípade môže dochádzať i k odovzdaniu vašich údajov aj mimo EU, 
 • poisťovne, pokiaľ si u nás objednáte poistenie, najmä sa jedná o Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.

Na základe vášho súhlasu môžeme odovzdávať niektoré údaje aj vybraným reklamným spoločnostiam a sociálnym sieťam. Jedná sa najmä o Google, Facebook, IBM.

Pri spracovaní niektorých údajov využívame taktiež služieb spracovateľov, ktorí spracovávajú vždy iba nevyhnutnú časť osobných údajov a podľa nami definovaných pravidiel a pokynov a iba na účely, ktoré uvádzame v tomto dokumente. Jedná sa najmä o: dodávateľa software, prevádzkovateľa našich serverov ACTIVE 24, s.r.o., prevádzkovateľa cloudových, marketingových a analytických služieb, najmä Microsoft, Google a Amazon. Podrobné informácie nájdete v dokumente Informácie o využívaní súborov cookie.

Ako spracovávané údaje získavame?

Vo väčšine prípadoch sa jedná o osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci objednávky zájazdu, vašej registrácie do zákazníckeho systému a k odberu newslettera, pri vložení recenzie hotelu, alebo pri elektronickej, či telefonickej komunikácii či v rámci návštevy našej pobočky. Údaje získavame sledovaním vášho chovania na našich weboch alebo pri overení prekliku e-mailových správ, ktoré vám zasielame.

Aké sú vaše práva?

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

 • právo na prístup k vašim osobných údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame,
 • právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,
 • právo na výmaz vašich osobných údajov. My tak vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi a našimi oprávnenými záujmami,
 • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených, podmienok obmedziť nakladanie s vašimi osobnými údajmi,
 • práve na prenositeľnosť. V prípade, že spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, máte právo na prenos takýchto osobných údajov inému správcovi,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa jedná o spracovanie z dôvodu marketingových účelov, prestaneme tieto údaje spracovávať, v ostatných prípadoch tak vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi,
 • vprípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, alebo na iný príslušný dozorný úrad.

Pri realizácií vašich práv sa na nás obracajte v sídle spoločnosti Zájazdy.sk, spol. s r.o., Námestie Oslobodenia 5, 905 01 Senica.