Prihláška k poisteniu a vyhlásenie poisteného

Číslo poistnej zmluvy: 19036146

Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 709 332, zap. v OR SR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 1325/B, Infolinka: 02 544 177 04, info@europska.sk, núdzová linka 24 h: +421-2-54417711

Sprostredkovatel: Zájazdy.sk, spol. s r.o., Námestie Oslobodenia 5, 90501 Senica, Slovenská republika, IČ 35934450, zapísaná v OR u OS Trnava, číslo zápisu Sro 17401/T

Poistený: zákazník Zájazdy.sk, spol. s r.o. a jeho spolucestujúci (ďalej len účastníci zájazdu)

Všetci účastníci zájazdu (pokiaľ nie je uvedené inak) sú ďalej poistení cestovným poistením v spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa. V prípade uzavretia cestovného poistenia vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom zájazdu a poisťovňou. Znamená to, že prípadnú poistnú udalosť riešia účastníci zájazdu priamo s poisťovňou.

Podmienkou vzniku poistenia je, že bude zaplatené celkové poistné.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia ECP VPP 2019 v2 (ďalej len ECP VPP 2019 v2).

 Poistený týmto potvrdzuje, že mu boli odovzdané a prevzal ECP VPP 2019 v2 a súhlasí s nimi.
Dokument na stiahnutie:ECP Všeobecné poistné podmienky (VPP) (PDF)

 Poistený zároveň týmto potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistenia odovzdaný a prevzal Informačný dokument o poistnom produkte.
Dokument na stiahnutie:ECP Cestovné poistenie PLUS (PDF)

 Poistený s týmto vyhlásením vyslovil súhlas dňa 13.7.2024.