Prihláška k poisteniu Uniqa a vyhlásenie poisteného

Poistná zmluva na cestovné poistenie č. 1201600402

Poisťovateľ: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, IČO 53812948, DIČ 4120101997, IČ DPH SK7020000471

Poistník: Zájazdy.sk, spol. s r.o., Šafárikova 202/85, 903 01 Senec, IČ 35934450

Poistený:  zákazník Zájazdy.sk, spol. s r.o. (objednávateľ) a jeho spolucestujúci (ďalej súhrnne zákazníci alebo účastníci zájazdu)

Všetci účastníci zájazdu (ak objednávateľ nevyžaduje inak) sú poistení cestovným poistením v spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s. V prípade uzavretia cestovného poistenia vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom zájazdu (ďalej len "poistený") a poisťovňou. Poistníkovi v prípade poistnej udalosti neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku finančných nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Znamená to, že prípadnú poistnú udalosť rieši zákazník priamo s poisťovňou.

Podmienkou vzniku poistenia je, že bude zaplatené celkové poistné. Poistenie je účinné prekročením hraníc SR pri odchode a končí prekročením hraníc SR pri návrate alebo najneskôr o 24.00 hod dňa, stanoveného ako koniec poistenia.

Poistné sumy pre turistické cesty

Léčebné výlohy, asistenční služby včetně repatriace400 000 €
Akútne zubné ošetreniedo výšky limitu liečebných nákladov
Vyslanie opatrovníka, predčasný návrat, právna pomoc v zahraničí, sprostredkovanie finančnej pomoci v zahraničí, zadržanie pri únose lietadla alebo autobusu5 500 €
Zachraňovacie náklady84 000€
Úrazové poistenie:
- trvalé následky úrazu12 000 €
- smrť následkom úrazu6 000 €
- nemocničné odškodné (hospitalizácia úraz + choroba)12 €/deň
Poistenie batožiny a osobných vecí:
- strata cestovných dokladov5 500 €
- oneskorenie, poškodenie, strata batožiny pri preprave200 €
- pripoistenie batožiny1 200 €
400 €/položka v batožine
Zodpovednosť za ujmu na zdraví a veci300 000 €
Pripoistenie rekreačných a zimných športovpoistené
Pripoistenie rizikových športovpoistené
Poistenie storna zájazdu80 % z ceny zájazdu za osobu max. do výšky poistnej sumy pre daný tarif
Poistenie náhrady uhradených a nevyčerpaných služieb dovolenky80 % z ceny zájazdu za osobu do výšky max. 600 €
Karanténne náklady na ubytovanie a stravovanie pri pozitívnom teste na infekčnú chorobu (vrátane preventívnej karantény)100 €/deň
do výšky max. 1 500 €
Dodatočné náklady na návrat do domovskej krajiny po ukončení povinnej karantény800 €

Poistenie sa vzťahuje na štátnych občanov Slovenskej republiky alebo na cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý alebo obvyklý pobyt, s výlukou krajiny, ktorej je poistený cudzinec štátnym občanom.

Poistenie sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie (VPP KCP-2019), Rozsah pripoistenie pre prípad COVID-19 (RPP COVID-19), prípadnými ďalšími dojednaniami a poistnou zmluvou.

 Poistený týmto potvrdzuje, že prevzal Všeobecné poistné podmienky (VPP KCP-2019) a Rozsah pripoistenie pre prípad COVID-19 (RPP COVID-19) týkajúce sa dohodnutého poistenia, že bol s nimi oboznámený a že súhlasí s ich znením.

Poistený bol najmä oboznámený so zvýrazneným textom poistných podmienok

Dokument na stiahnutie: Všeobecné poistné podmienky – VPP KCP-2019, Rozsah pripoistenie pre prípad COVID-19 – RPP COVID-19 (pdf)

 Poistený týmto potvrdzuje, že prevzal Informačný dokument o poistnom produkte a Informácie o spracovaní osobných údajov.

Dokument na stiahnutie: Informačný dokument o cestovnom poistení a Informácie o spracovaní osobných údajov (pdf)

 Poistený týmto potvrdzuje, že bol informovaný, že sťažnosti poisteného a oprávnených osôb súvisiace s poistením môže adresovať poistníkovi alebo poisťovateľovi a o riešenie týchto sťažností rozhoduje poisťovateľ. Poistený sa môže obrátiť so sťažnosťou na Slovenskú národnú banku alebo na subjekt mimosúdneho riešenia sporov.

Vyhlásenia poisteného
 Poistený týmto potvrdzuje súhlas s nasledovnými vyhláseniami:

Všetky mnou poskytnuté vyhlásenia, osobné a ostatné údaje sú pravdivé, aktuálne a úplné a súhlasím s ich postúpením na zaisťovacie spoločnosti. Pred odsúhlasením tejto poistnej zmluvy som bol zo strany poistiteľa zrozumiteľne a písomne informovaný o všetkých údajoch platných pre dané poistenie v zmysle §792a OZ v znení platnom v čase odsúhlasenia zmluvy a to prostredníctvom tejto prihlášky k poisteniu, ako aj Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie - 2019, formuláru o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v platnom znení podľa vzoru ustanoveného NBS (ďalej len „podmienky“), ktorými sa poistenie, dojednané podľa tejto zmluvy riadi, bol som s ich písomnými vyhotoveniami podrobne oboznámený a súhlasím s nimi. Uvedené podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Potvrdzujem prevzatie písomných podmienok v čase pred odsúhlasením poistnej zmluvy alebo ich prevzatie elektronickou poštou.

Týmto potvrdzujem pravdivosť všetkých údajov uvedených v prihláške k poisteniu a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tejto poistnej zmluvy resp. prihlášky k poisteniu.
Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poistiteľa, www.uniqa.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poistiteľa.
Beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v zákone o poisťovníctve je poistiteľ oprávnený spracúvať v zmysle § 10 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov aj bez súhlasu dotknutých osôb.
Rovnako beriem na vedomie, že osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín EU a Švajčiarska, ako aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov a to iba v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a poistiteľom.
Beriem na vedomie, že poistiteľ je oprávnený v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti osobné údaje poistníka poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. Aktuálny zoznam spoločností, ktorým sa osobné údaje môžu poskytnúť alebo sprístupniť je zverejnený na internetovej stránke poistiteľa. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú zverejňované.
Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Týmto potvrdzujem, že som svoje osobné údaje, resp. osobné údaje poistených osôb poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.
Záväzne vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som bol poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. a ako dotknutá osoba som bol poučený o svojich právach uvedených v § 28 uvedeného zákona.
Beriem na vedomie, že informácie podľa § 15 ods. 1 a § 28 zákona sú umiestnené na webovej stránke poistiteľa www.uniqa.sk.
Týmto neodvolateľne záväzne vyhlasujem, že peňažné prostriedky použité na platenie poistného z tejto poistnej zmluvy sú mojim vlastníctvom a uzavretie tejto zmluvy vykonáva na vlastný účet. V prípade uzavretia zmluvy na cudzí účet alebo použitia prostriedkov inej osoby sa zaväzujem poistiteľovi predložiť zákonom požadované doklady preukazujúce písomný súhlas tejto osoby.
Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený s aktuálnym sadzobníkom poplatkov pred odsúhlasením poistnej zmluvy a súhlasím s jeho obsahom.

 Poistený súhlasí, že Prihláška k poisteniu je súčasťou Zmluvy o zájazde/obstaraní pobytu. Poistený týmto potvrdzuje, že so všetkými vyššie uvedenými informáciami oboznámil ostatných účastníkov zájazdu.

 Poistený s vyhlásením vyslovil súhlas dňa 20.6.2024